Articolul 34 la vedere


HOTĂRÂRE nr. 34 din | COVID știri oficiale

Decizia comisiei administrative asupra cauzei contravenţionale se adoptă sub formă de hotărâre. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.

The art of asking - Amanda Palmer

Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. În sensul prezentelor Reguli se definesc următoarele noţiuni: [ Trimiterile poştale se împart în următoarele categorii: 1 Scrisori. Scrisorile trebuie să fie puse în plicuri dreptunghiulare. Partea cu adresă a scrisorii este rezervată pentru adresă, francare, menţiuni de serviciu sau etichete. Scrisorile se împart în simple, recomandate şi cu valoare declarată.

ORD DE URGENTA 34 26/03/ - Portal Legislativ

Trimiterile poştale sosite în oficiile poştale se distribuie destinatarului la domiciliu sediul Articolul 34 la vedere juridice sau se înmânează la ghișeul oficiului durere de vedere încețoșată la ochi în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de a doua zi de la sosire. Din conţinutul excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că aceasta are în vedere momentul din care începe să curgă termenul de 72 de ore în al cărui interval contravenientul poate achita jumătate din amenda stabilită.

În Decizia sa din 9 februarieCurtea a constatat respectarea condițiilor de admisibilitate a unei excepții de neconstituționalitate. În conformitate cu articolul alin. Așadar, Curtea are competența de a verifica constituționalitatea normei contestate.

Excepția a fost ridicată din oficiu de către judecătorul Ghenadie Eremciuc, în dosarul nr. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost formulată de către un subiect abilitat cu această competență.

Curtea a observat că, deşi se solicită controlul constituţionalităţii articolului 34 alin.

Articolul 34 la vedere

Curtea reţine că prevederile contestate nu au făcut anterior obiectul controlului de constituţionalitate. Curtea mai observă că autorul excepției a susținut că prevederile contestate sunt contrare articolelor 6, 7, 8, 16, 20, 21, 26,din Constituție. Pentru că Articolul 34 la vedere suverană cu privire la competența sa, Curtea nu este constrânsă, la examinarea constituționalității unui text de lege, să analizeze dispozițiile criticate prin prisma normelor constituționale invocate de către autorul excepției, ci este liberă să le analizeze și în raport cu prevederile constituționale relevante pentru soluționarea Articolul 34 la vedere de neconstituționalitate a se vedea, mutatis mutandis, practica Curții Europene a Drepturilor Omului din Aksu v.

Turcia, [MC], 15 martie§ 43, și Döner și alții v. Turcia, 7 martie§ Sub acest aspect, Curtea observă că reducerea la jumătate a cuantumului amenzii în cazul achitării acesteia în intervalul de timp specificat de textul de lege criticat poate avea consecințe pentru dreptul de proprietate al contravenientului, garantat de articolul 46 din Constituție. În general, amenzile cu caracter administrativ reprezintă ingerințe în dreptul când viziunea se răstoarnă proprietate a se vedea S.

Complex Herta Import Export S. Lipova v.

Impusca toate beţe care trec punctul dumneavoastră de vedere cu arme diferite. I could write my entire dissertation on your view. Am putea scrie teza de întreaga mea pe punctul dumneavoastră de vedere. I want you to just consider that frustration might be clouding your view. Vreau să ia în considerare doar că frustrare ar putea fi întunecă punctul dumneavoastră de vedere.

România, 18 iunie§ Amenzile reduse la jumătate constituie sume de bani mai mici pe care le plătesc contravenienții dispuși să o facă și, prin urmare, ele afectează mai puțin dreptul de proprietate. De asemenea, pentru soluționarea prezentei Articolul 34 la vedere de neconstituționalitate pot avea anecdot despre epifanie dintr-o mahmureală și dispozițiile articolului 16 din Constituție privind egalitatea în fața legii a cetățenilor, pentru că dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită este reglementat în mod diferit în legea contravențională, în comparație cu legea penală.

Problema tratamentului diferențiat poate fi pusă și atunci când, în unele cazuri, persoanele reușesc să-și plătească amenzile pentru că serviciile poștale nu au întârziat cu livrarea copiei procesului-verbal cu privire la comiterea contravenției, în comparație cu alte cazuri când persoanele nu reușesc să-și plătească amenzile din cauza livrărilor întârziate.

Cu privire la celelalte norme constituționale invocate de către autorul excepției de neconstituționalitate, Curtea nu consideră că acestea sunt relevante pentru soluționarea prezentei cauze.

Așadar, pentru a elucida aspectele abordate în excepţie, Curtea va opera cu prevederile articolului 46 coroborate cu cele ale articolului 16 din Constituţie. Prin urmare, Curtea apreciază că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă şi că nu există niciun alt motiv de sistare a procesului, în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicţiei constituţionale.

Argumentele autorului excepţiei de neconstituţionalitate Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susține că, potrivit Articolul 34 la vedere contestate, termenul de achitare a amenzii în jumătate începe să curgă din momentul stabilirii acesteia. În consecință, contravenientul este lipsit de dreptul de a achita amenda în termenul stabilit dacă decizia de sancționare a acestuia este adoptată în lipsă și îi este adusă la cunoștință prin intermediul oficiului poștal.

Astfel, autorul excepției susține că dispozițiile contestate nu-i permit contravenientului să-și realizeze dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită, deoarece termenul de cel mult 72 de ore de achitare a amenzii în jumătate expiră din motive care nu-i pot fi imputate. Argumentele autorităţilor În opinia sa scrisă, Parlamentul a susținut că, prin dispozițiile contestate, legea contravențională acordă contravenientului o facilitate substanțială, care are drept scop realizarea scopului sancțiunii contravenționale.

Totodată, făcând referire la procedura de informare a contravenientului în cazul în care decizia agentului constatator a fost emisă în lipsa acestuia [art.

De asemenea, în ședința publică a Curții, reprezentantul Parlamentului a susținut că nu poate fi reținută existența unui tratament diferențiat, contrar art. În opinia Președintelui Republicii Moldova se menționează că contravenientul are dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită în intervalul de timp de Articolul 34 la vedere mult 72 de ore din momentul stabilirii amenzii și că acest drept poate fi realizat doar de la informarea contravenientului, prin înmânarea procesului-verbal cu privire la contravenție, despre sancțiunea aplicată.

Astfel, Președintele Republicii Moldova susține că termenul de cel mult 72 de ore de achitare a amenzii în jumătate va fi depășit cu siguranță în cazul examinării contravențiilor în lipsa contravenientului, deoarece regulile de citare, stabilite de articolele din Codul de procedură penală, aplicabile și pentru trimiterea proceselor-verbale cu privire la contravenție, nu prevăd termene restrânse ore, zile de înmânare.

În opinia prezentată de către Guvern se menționează că dispozițiile contestate simplifică procesul contravențional și reduc, în mod implicit, cheltuielile procesuale.

Totodată, sumele încasate din aceste amenzi ajung în termen restrâns în bugetul de stat. În ședința publică a Curții, reprezentantul Guvernului a menționat că termenul de 72 de ore stabilit pentru plata amenzii în jumătate începe să curgă din momentul informării contravenientului, făcând referire la procedura de informare a contravenientului în cazul în care decizia agentului constatator a fost emisă în lipsa acestuia [articolul alin.

De asemenea, Guvernul susține că a elaborat un proiect amplu de modificare a Codului contravențional, care prevede și modificarea dispozițiilor contestate. Astfel, prin modificările propuse contravenientul va putea achita jumătate din amenda stabilită în cazul achitării amenzii în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale.

Aprecierea Curţii Curtea menționează că orice ingerință în dreptul de proprietate trebuie să respecte principiul proporționalității, stabilit de articolul 54 din Constituție. De asemenea, potrivit articolului 16 din Legea fundamentală, toţi cetățenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.

Principiul egalității cetățenilor în fața legii presupune ca legile să instituie un tratament egal pentru situaţii identice din perspectiva scopului urmărit. Totodată, principiul egalității impune soluții diferite pentru situaţii diferite. Curtea observă că dispozițiile articolului 34 alin. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Articolul 34 la vedere unitate convențională este egală cu 50 de lei. De asemenea, Curtea constată că, în conformitate cu prevederile articolului 34 alin.

Dispozițiile alin. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată în totalitate. Prin urmare, Curtea constată că textul legal criticat corespunde cu standardele calității legii.

Din acest motiv, ea va trece, în continuare, la analiza scopului legitim urmărit prin această măsură legislativă. Curtea reține că stabilirea faptelor care constituie contravenţii, a sancţiunilor aplicabile, a modalităților de executare a acestora, precum şi a eventualelor facilităţi pentru plata amenzii care este dezavantajul meu în viziune o alegere de politică publică.

Curtea observă că scopurile urmărite prin instituirea posibilității de a plăti amenda în jumătate constau în a reducerea ingerinței în exercițiul dreptului la proprietate al persoanei amendate, având în vedere că plata în jumătate a amenzii nu echivalează cu plata integrală a acesteia acest scop figurează în Nota informativă la norma legală contestatăși în b stimularea persoanelor amendate, care își exprimă acordul față de constatarea faptei, de a plăti amenda aplicată în termenul stabilit, pentru a evita eventualele cheltuieli de punere în executare a acesteia, în cazul neplății ei.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult  48  de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, jumătate din minimul amenzii prevăzute. Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de Extras din Anexa nr. Accesul cu animalele de companie va fi permis numai în spaţiile special amenajate.

Cele două scopuri vederea ochiului drept coboară de prevederile legale contestate pot fi subsumate scopului legitim general al asigurării ordinii publice, stabilit de articolul 54 alin.

Curtea constată că dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită în termen de 72 de ore din momentul stabilirii acesteia reprezintă o facilitate semnificativă pentru dreptul de proprietate al contravenientului, în comparație cu plata amenzii integrale, în mod benevol, în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia [articolul 34 alin.

  1. Puncte de vedere - ANAP
  2. Picături sau tablete pentru a îmbunătăți vederea

În cazul aplicării amenzii ca sancțiune contravențională, atât cerințele referitoare la conținutul procesului-verbal cu privire la contravenție [articolul alin. Curtea reține că dispozițiile contestate raportează momentul nașterii dreptului contravenientului de a achita jumătate percepția acuității vizuale cuantumul amenzii la momentul stabilirii amenzii, însă, pentru exercitarea efectivă a acestui drept, un factor determinant îl reprezintă informarea contravenientului, care are loc, de regulă, prin înmânarea unei copii a procesului-verbal cu privire la comiterea contravenției sau a deciziei privind cauza contravenţională.

Totuși, până la informarea contravenientului despre adoptarea unei decizii de către agentul constatator și despre apariția dreptului de a achita jumătate din amenda stabilită, se poate vorbi doar despre un drept ale cărui efecte concrete contravenientul nu le cunoaște și, prin urmare, nu are tabel procentual de viziune să-l exercite. Curtea constată că informarea persoanei despre întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție are loc în conformitate cu dispozițiile articolului alin.

Astfel, în cazul în care procesul-verbal cu privire la contravenție este încheiat în prezența persoanei, prevederile tezei I stabilesc că copia de pe procesul-verbal se înmânează persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, precum şi victimei, la cerere. Totodată, potrivit tezei a II-a din același articol, în cazul încheierii procesului-verbal în absenţa persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, o copie a acestuia se înmânează în modul prevăzut Articolul 34 la vedere articolul alin.

Curtea observă că în anumite cazuri procesul-verbal cu privire la comiterea unei contravenții se întocmește în prezența persoanei, iar în altele procesul-verbal se întocmește în lipsa contravenienților. Curtea notează că modalitatea și termenul de înmânare a trimiterilor poștale sunt reglementate Articolul 34 la vedere Hotărârea Guvernului nr.

Autor: Avocat Eduard Catoiu - colaborator A.

Astfel, în conformitate cu prevederile punctului 75 din Hotărârea Guvernului nr. Analizând dispozițiile contestate și cele referitoare la termenul de înmânare a trimiterilor poștale, Curtea reține că, în cazul livrării copiei procesului-verbal prin intermediul oficiului poștal, termenul de 72 de ore stabilit pentru exercitarea dreptului contravenientului de a achita jumătate din amenda stabilită poate fi diminuat, din cauza expedierii prin poștă, sau chiar epuizat, în cazul unor întârzieri.

În acest sens, Curtea menționează că posibilitatea de a achita jumătate din amenda stabilită reprezintă un drept al contravenientului acordat prin lege, fiind conceput pentru realizarea scopului legitim general al asigurării ordinii publice.

Articolul 34 la vedere

Termenul de 72 de ore stabilit de dispozițiile contestate nu poate fi utilizat contrar scopului pentru care a fost instituit. Pentru a fi realizat acest scop, expedierea copiei procesului-verbal cu privire la contravenție trebuie efectuată astfel încât dreptul contravenientului de a achita jumătate din amenda stabilită Articolul 34 la vedere termen de 72 de ore să poată fi exercitat în mod efectiv și în totalitatea sa.

Așadar, având în vedere categoria persoanelor informate prin poștă despre existența unui proces-verbal privind comiterea unei contravenții, Curtea observă că măsura legală contestată poate conduce la diminuarea sau chiar la epuizarea termenului de 72 de ore pentru realizarea dreptului de a achita jumătate din amenda stabilită. Prin urmare, această măsură legală nu operează pentru realizarea scopului legitim care stă la baza ei.

Această concluzie poate scuti Curtea să-și continue analiza privind posibilitatea exercitării efective a dreptului de a achita jumătate din amenda contravențională stabilită, ea fiind suficientă pentru o concluzie referitoare la neconstituționalitatea măsurii legale contestate. Totuși, Articolul 34 la vedere își va consolida raționamentele prin evaluarea caracterului justificat al tratamentului diferențiat al persoanelor amendate doar în baza Codului contravențional, precum și al celor amendate în baza Codului contravențional, în comparație cu cele amendate în baza Codului penal.

Articolul 34 la vedere

Curtea observă că persoanele amendate în baza Codului contravențional, care primesc în timp util, prin intermediul serviciilor poștale, copia procesului-verbal de comitere a unei contravenții, pot achita jumătate din amendă, pentru că își pot realiza în mod efectiv acest drept în cele 72 de ore de la emiterea actului constatator.

Spre deosebire de această categorie de persoane, persoanele care primesc copia procesului-verbal prin intermediul serviciilor poștale cu întârziere, astfel încât să nu-și poată realiza în mod efectiv dreptul de a plăti amenda în jumătate, sunt tratate în mod diferit din motive neimputabile lor. Din perspectiva articolului 16 din Constituție, acest tratament diferențiat nu este unul justificat în mod obiectiv și rezonabil.

Curtea notează că posibilitatea de a achita jumătate din amenda stabilită este reglementată și de Codul penal, articolul 64 alin.

Articolul 34 la vedere

În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral. Totodată, Curtea subliniază că legea contravențională conține prevederi care pot avea un caracter penal, în sensul autonom al Convenției Europene HCC nr. Standardul de protecție oferit de legea contravențională denotă un grad mai redus în comparație cu cel oferit de legea penală. Însă Curtea Europeană a reținut în jurisprudența sa că, deşi statele au posibilitatea să nu sancționeze unele infracţiuni sau le pot pedepsi pe cale contravenţională și nu pe cale penală, autorii conduitelor considerate contrare legii nu trebuie să se afle într-o situaţie defavorabilă din cauză că regimul juridic aplicabil în materie contravențională este diferit de cel aplicabil în materie penală hotărârea Anghel v.

România, 4 octombrie§ Din perspectiva articolului 16 din Constituție, Curtea observă, din nou, că acest tratament diferențiat nu este unul justificat în mod obiectiv și rezonabil. Pentru a aprecia dacă dispozițiile contestate îi garantează contravenientului posibilitatea de a-și exercita în mod efectiv dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită, Curtea va examina dacă legislația oferă suficiente garanții care ar compensa deficiențele ce decurg din exercitarea efectivă a dreptului acordat prin lege, în procedura parcursă în faţa autorităţilor judiciare.

Astfel, Curtea constată că organul legislativ a reglementat la articolul alin. Pentru a beneficia de repunerea în termen, partea trebuie să dovedească, în primul rând, existenţa unor împrejurări-obstacol mai presus de voinţa sa şi, în al doilea rând, apariția acestor împrejurări în interiorul termenului legal.

În acest sens, Curtea observă că, deși repunerea în termen poate fi cerută Articolul 34 la vedere motive întemeiate, Codul contravențional nu prevede posibilitatea acestei practici atunci când termenul stabilit pentru achitarea amenzii în jumătate a expirat din motive care nu îi pot fi imputate contravenientului. De fapt, dispozițiile articolului alin. Prin urmare, având în vedere cele menționate supra, Curtea Articolul 34 la vedere că prevederile legale nu oferă un mecanism care ar permite remedierea suficientă a obstacolelor ce decurg din exercitarea efectivă de către contravenient a dreptului său de a achita jumătate din amenda stabilită, citit prin prisma dreptului său de proprietate.

Comentarii despre Art. 34 Codul muncii Încheierea contractului individual de muncă

Așadar, Curtea reține că în cazul în care decizia de sancționare a contravenientului este adoptată în lipsa acestuia și îi este adusă la cunoștință cu întârziere prin intermediul oficiului poștal dreptul contravenientului de a achita jumătate din amenda stabilită poartă un caracter iluzoriu. Faptul că măsura legală contestată permite o asemenea situație prin prevederea expresă, potrivit căreia termenul de 72 de ore începe să curgă din momentul emiterii actului de aplicare a amenzii, demonstrează o desconsiderare a scopului legitim urmărit.

În consecință, este încălcat dreptul de proprietate al contravenienților în discuție. Totodată, Curtea notează că aceeași lege contravențională permite un tratament diferențiat nejustificat în mod obiectiv și rezonabil în cazul contravenienților amendați, prin încălcarea articolului 16 din Constituție. Și cercei pentru ochi diferită față de legea penală a dreptului de a achita jumătate din amenda stabilită, așa cum a precizat Curtea la § 54 supra, contravine principiului egalității cetățenilor în fața legii.

Prin urmare, până la modificarea legii de către Parlament, termenul de 72 de ore de achitare a amenzii în jumătate va curge din momentul stabilirii acesteia ori, după caz, din momentul informării contravenientului. Articolul 34 la vedere

Articolul 34 la vedere

Această soluție Articolul 34 la vedere împiedică Parlamentul să reglementeze o altă modalitate de calculare a termenului de achitare a amenzii în jumătate, cu condiția respectării considerentelor expuse în prezenta hotărâre.

Din aceste motive, în baza articolelor alin. Se admite în parte excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către dl Ghenadie Eremciuc, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți, în dosarul nr. Până la modificarea legii de către Parlament, termenul de 72 de Articolul 34 la vedere de achitare a amenzii în jumătate va curge din momentul în care contravenientului i se aduce la cunoștință actul cu privire la stabilirea amenzii.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.