Viziune plus 9 ce înseamnă


Au apărut atât noi utilizări, cât și noi actori și noi modele de afaceri. În mediul digital, utilizările transfrontaliere s-au intensificat de asemenea, iar pentru consumatori s-au materializat noi oportunități de accesare a conținutului protejat prin drepturi de autor. Deși obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al UE privind drepturile de autor continuă să fie valabile, este necesar ca ele să fie adaptate la aceste noi realități.

Intervenția la nivelul UE este necesară și pentru a se evita fragmentarea pe piața internă. În comunicarea menționată s-a subliniat că este important să se îmbunătățească accesul transfrontalier la serviciile de conținut protejat prin drepturi de autor, să se faciliteze noile utilizări în domeniul cercetării și al educației și să se definească mai clar rolul serviciilor online în ceea ce privește distribuirea operelor și a altor obiecte protejate.

  • Dacă ai ajuns acolo unde se pot închega astfel de viziuni, nu mai e cale de întoarcere, decât Nicoleta Gordon 0 0 0 1 7 3—0— — 39 SBN 9 www.
  • Viziune 0,7 0,9 ce înseamnă
  • Nu am.
  • Din cărți vederea se micșorează
  • А какими были эти существа, какими стали сейчас и зачем им нужны подобные немыслимые небоскребы - это загадка, на которую мы наверняка никогда не получим ответа.
  • В одиночестве она посылала вокруг головы неровный импульс за импульсом.

În comunicare au fost puse în evidență o serie de acțiuni specifice și o viziune pe termen lung pentru modernizarea normelor UE privind drepturile de autor. Prezenta propunere este una dintre măsurile menite să rezolve problemele specifice identificate în respectiva comunicare.

Excepțiile de la drepturile de autor și drepturile conexe și limitările acestor drepturi sunt armonizate la nivelul UE. Unele dintre aceste excepții sunt necesare pentru viziune plus 9 ce înseamnă unor obiective de politică publică, cum ar fi cercetarea sau educația. Cum însă de curând au apărut noi tipuri de utilizări, nu este clar dacă aceste excepții continuă să fie adaptate pentru obținerea unui echilibru corect între drepturile și interesele autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe de o parte, și ale utilizatorilor, pe de altă parte.

În plus, aceste excepții continuă să aibă o aplicabilitate națională, iar în cazul utilizărilor transfrontaliere nu se garantează securitatea juridică. În contextul dat, Comisia a identificat trei domenii de intervenție: utilizările digitale și transfrontaliere în domeniul educației, extragerea textului și a datelor în domeniul cercetării științifice și conservarea patrimoniului cultural. Obiectivul este acela de a se garanta legalitatea anumitor tipuri de utilizări în aceste domenii, inclusiv la nivel transfrontalier.

52011PC0315

În urma modernizării cadrului de viziune plus 9 ce înseamnă și limitări, cercetătorii vor beneficia de un spațiu juridic mai clar pentru utilizarea unor instrumente inovatoare de extragere a textului și a datelor în scopuri de cercetare, cadrele didactice și elevii vor putea să profite pe deplin de tehnologiile digitale la toate nivelurile de învățământ, iar instituțiile de patrimoniu cultural biblioteci sau muzee publice, arhive sau instituții de patrimoniu cinematografic sau sonor vor fi sprijinite în eforturile lor de conservare a patrimoniului cultural, în beneficiul final al cetățenilor UE.

Deși tehnologiile digitale ar trebui să faciliteze accesul transfrontalier la opere și alte obiecte protejate, continuă să existe obstacole, mai ales pentru utilizările și operele în cazul cărora procesul de obținere a drepturilor este complex.

Acesta este cazul instituțiilor de patrimoniu cultural care doresc să ofere acces online, inclusiv la nivel transfrontalier, la operele care se află în afara circuitului comercial și care figurează în cataloagele lor. Respectivele obstacole blochează uneori accesul cetățenilor europeni la patrimoniul cultural.

În propunere se caută o soluție la aceste probleme, prin introducerea unui mecanism specific de facilitare a încheierii de licențe pentru difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial de către instituțiile de patrimoniu cultural. În ceea ce privește operele audiovizuale, în ciuda importanței crescânde a platformelor de video la cerere, operele audiovizuale din UE constituie numai o treime din operele puse la dispoziția consumatorilor pe respectivele platforme.

Încă o dată, această lipsă de disponibilitate decurge parțial din complexitatea procesului de obținere a drepturilor. Prezenta propunere conține măsuri menite să faciliteze procesul de acordare a licențelor și de obținere a drepturilor.

Astfel se va facilita, în cele din urmă, accesul transfrontalier al consumatorilor la conținut protejat prin drepturi de autor. Odată cu evoluția tehnologiilor digitale au apărut noi modele de afaceri, iar internetul și-a consolidat rolul de principală piață pentru distribuirea și accesarea conținutului protejat prin drepturi de autor.

viziune plus 9 ce înseamnă modul în care lumina ultravioletă afectează vederea

În noul cadru, titularii de drepturi întâlnesc dificultăți atunci când încearcă să acorde viziune plus 9 ce înseamnă pentru drepturile lor și să fie remunerați pentru distribuirea online a operelor lor. Acest lucru ar putea pune în pericol dezvoltarea creativității europene și producția europeană de conținut creativ.

Este necesar, așadar, să se garanteze că autorii și titularii de drepturi primesc o parte echitabilă din valoarea generată de utilizarea operelor și a altor obiecte protejate. În acest context, în prezenta propunere se prevăd măsuri menite să îmbunătățească poziția titularilor de drepturi viziune plus 9 ce înseamnă a negocia și de a fi remunerați pentru exploatarea conținutului lor de către servicii online care oferă acces la conținut încărcat de utilizatori.

Împărțirea echitabilă a valorii generate este necesară, de asemenea, pentru asigurarea viabilității sectorului publicațiilor de presă. Editorii de presă se confruntă în prezent cu dificultăți atunci când vor să acorde licențe pentru publicațiile lor online și să obțină o parte echitabilă din valoarea generată de respectivele publicații, ceea ce ar putea afecta, în cele din urmă, accesul cetățenilor la informații. În prezenta propunere se prevede un nou drept pentru editorii de presă, menit să faciliteze acordarea de licențe online pentru publicațiile acestora, recuperarea investițiilor acestora și asigurarea respectării drepturilor acestora.

În propunere se abordează și aspectul insecurității juridice care există în ceea ce privește posibilitatea ca toți editorii să primească o parte din compensația pentru utilizări ale operelor care fac obiectul unei excepții. În sfârșit, autorii și artiștii interpreți sau executanți au adesea o poziție de negociere slabă în relațiile lor contractuale, atunci când acordă licențe. În plus, transparența existentă în legătură cu veniturile generate de utilizarea operelor sau a interpretărilor și execuțiilor lor continuă deseori să fie limitată, ceea ce afectează, în cele din urmă, remunerarea autorilor și refacerea vederii cu ajutorul artiștilor interpreți sau executanți.

Prezenta propunere cuprinde măsuri menite să sporească transparența și să asigure într-o mai mare măsură echilibrul în relațiile contractuale dintre autorii și artiștii interpreți sau executanți și persoanele cărora aceștia le transferă drepturile lor. În ansamblu, se preconizează că măsurile propuse în titlul IV din propunere, menite să ducă la realizarea unei piețe performante a drepturilor de autor, vor avea pe termen mediu un impact pozitiv asupra producției și disponibilității de conținut și asupra pluralismului mijloacelor de informare în masă, în beneficiul final al consumatorilor.

Un prim pas în această direcție a fost făcut în decembrie , când Comisia a adoptat Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne 3. Prezenta propunere este coerentă cu actualul cadru juridic al UE privind drepturile de autor. Atât directivele menționate, cât și prezenta propunere contribuie la funcționarea pieței interne, asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi și facilitează procesul de obținere a drepturilor.

În plus, prezenta propunere contribuie la promovarea intereselor consumatorilor, în conformitate cu politicile UE din domeniul protecției consumatorilor și cu articolul  din TFUE, permițând accesarea și utilizarea pe scară mai largă a conținutului protejat prin drepturi de autor.

Acest articol conferă UE competența de a adopta măsuri care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

viziune plus 9 ce înseamnă totul din ceață a deteriorat vederea

În plus, având în vedere natura transfrontalieră a problemelor identificate, nu ar fi suficient să se intervină numai la nivel național. Pentru garantarea deplinei securități juridice în ceea ce privește utilizările transfrontaliere în domeniul cercetării, al educației și al patrimoniul cultural, este necesar, prin urmare, să se intervină la nivelul UE. Pentru facilitarea viziune plus 9 ce înseamnă și a accesării operelor aflate în afara circuitului comercial s-au elaborat deja câteva inițiative naționale.

Respectivele inițiative există însă numai în câteva state membre și sunt aplicabile numai pe teritoriul național. Este necesar, prin urmare, să se intervină la nivelul UE pentru a se asigura că toate statele membre dispun de mecanisme de acordare a licențelor pentru accesarea și difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și pentru a se asigura că aceste mecanisme au un efect transfrontalier.

În ceea ce privește exploatarea online a operelor audiovizuale, pentru promovarea disponibilității operelor europene pe platformele de video la cerere din toată UE este necesar să se faciliteze negocierea contractelor de licență în toate statele membre. Distribuirea online a conținutului protejat prin drepturi de autor este, prin natura sa, transfrontalieră. O piață performantă pentru distribuirea operelor și a altor obiecte protejate și viabilitatea sectorului editorial în fața provocărilor din mediul digital pot fi asigurate numai dacă mecanismele fac obiectul unor decizii adoptate la nivel european.

În sfârșit, autorii și artiștii interpreți sau executanți ar trebui să beneficieze, în toate statele membre, de nivelul înalt de protecție stabilit prin legislația UE. În acest scop și în acela de a viziune plus 9 ce înseamnă preveni discrepanțele dintre statele membre, este necesar ca la nivelul UE să se stabilească o abordare comună a cerințelor de transparență și a mecanismelor care permit ajustarea contractelor, în anumite cazuri, și soluționarea litigiilor.

Aceste excepții vizează principalele obiective de politică publică și utilizările cu o dimensiune transfrontalieră.

Excepțiile conțin, de asemenea, condiții prin care se asigură conservarea bunei funcționări a piețelor, se protejează interesele titularilor de drepturi și se încurajează creația și investițiile. În cazurile relevante s-a păstrat o marjă de decizie națională, asigurându-se în același timp îndeplinirea obiectivelor directivei.

Propunerea conține cerința ca statele membre să instituie mecanisme menite să faciliteze procesul de obținere a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în cazul operelor aflate în afara circuitului comercial și al exploatării online a operelor audiovizuale.

Deși obiectivul propunerii este de a asigura accesarea și difuzarea de conținut pe scară mai largă, aceasta protejează totodată și drepturile autorilor și ale altor titulari de drepturi. În acest scop se prevăd mai multe garanții de exemplu, posibilități de neparticipare, păstrarea posibilităților de acordare a licențelor, participarea voluntară la forumul de negociere. Propunerea nu viziune plus 9 ce înseamnă ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului fixat, lăsând, în același timp, statelor membre o suficientă marjă de decizie în ceea ce privește particularitățile acestor mecanisme, și nu impune costuri disproporționate.

Propunerea conține obligații pentru anumite servicii ale societății informaționale. Respectivele obligații se mențin însă la un nivel rezonabil, având în vedere natura serviciilor vizate, impactul semnificativ al acestor servicii pe piața conținutului online și volumele mari de conținut protejat prin drepturi de autor care sunt stocate prin aceste servicii.

Prin introducerea unui drept conex pentru editorii de presă s-ar îmbunătăți securitatea juridică și poziția de negociere a acestora, ceea ce constituie obiectivul urmărit. Propunerea este proporțională, întrucât vizează numai publicațiile de presă și utilizările digitale. În plus, propunerea nu va afecta retroactiv niciun act întreprins și niciun drept dobândit înainte de data transpunerii. Prin obligația de transparență prevăzută în propunere se urmărește numai reechilibrarea relațiilor contractuale dintre creatori și celelalte părți la contract, cu respectarea libertății contractuale.

De asemenea, în cazurile relevante și ținând seama de obiectivul urmărit, propunerea lasă statelor membre viziune plus 9 ce înseamnă marjă de acțiune, asigurând în același timp îndeplinirea obiectivului de funcționare a pieței interne. Directiva este, prin urmare, un instrument adecvat. Chiar dacă viziune plus 9 ce înseamnă început înainte de adoptarea Agendei Comisiei pentru o mai bună reglementare din mai  16 opinie asupra viziunii, acest proces de revizuire s-a derulat în spiritul orientărilor pentru o mai bună reglementare.

Procesul de revizuire a scos la iveală în special probleme legate de punerea în aplicare a anumitor excepții și lipsa efectului transfrontalier al acestora 17fiind semnalate dificultăți în ceea ce privește utilizarea conținutului protejat prin drepturi de autor, în special în contextul digital și în contextul transfrontalier care au apărut în ultimii ani. Consultarea referitoare viziune plus 9 ce înseamnă revizuirea normelor UE privind drepturile de autor, care s-a desfășurat între 5 decembrie  și 5 martie  18a permis Comisiei să viziune plus 9 ce înseamnă formeze o imagine de ansamblu asupra opiniilor părților interesate referitoare la revizuirea normelor UE privind drepturile de autor, inclusiv referitoare la excepții și limitări și la remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.

Consultarea publică referitoare la mediul de reglementare pentru platforme, intermediari online, sisteme de date și cloud computing și consum colaborativ, care s-a desfășurat între 24 septembrie  și 6 ianuarie  19a permis adunarea de dovezi și opinii din partea tuturor părților interesate cu privire la rolul pe care îl au intermediarii în distribuirea online a operelor și a altor obiecte protejate. Această consultare a permis adunarea de opinii în special cu privire la posibila introducere în dreptul Uniunii a unui nou drept conex pentru editori.

În plus, între șiComisia a discutat cu părțile interesate relevante diferitele teme abordate în propunere. La 22 iulie , Comitetul de control normativ a emis un aviz pozitiv, în ideea că evaluarea impactului va fi ulterior îmbunătățită În versiunea finală a evaluării impactului se ține seama de observațiile formulate în avizul respectiv.

Свежие записи

În evaluarea impactului sunt examinate scenariile de referință, opțiunile de politică și impactul acestora pentru opt teme grupate în trei capitole: i  lărgirea accesului la conținut, ii  adaptarea excepțiilor la viziune plus 9 ce înseamnă digital și la cel transfrontalier și iii  asigurarea unei piețe performante a drepturilor de autor.

S-a analizat impactul fiecărei opțiuni de politică asupra diferitelor părți interesate; având mai ales în vedere predominanța IMM-urilor în sectoarele creative, reiese din analiză că nu ar fi indicat să se introducă un regim special, deoarece intervenția s-ar dovedi astfel inutilă. Opțiunile de politică pentru fiecare temă sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează.

Accesarea și disponibilitatea operelor audiovizuale pe platformele de video la cerere: opțiunea fără caracter legislativ opțiunea 1care consta în organizarea unui dialog cu părțile interesate având ca temă problemele legate de acordarea licențelor, nu a fost reținută, deoarece s-a considerat că este o soluție insuficientă pentru diferitele situații de blocaje.

În opțiunea reținută opțiunea 2organizarea unui dialog cu părțile interesate este combinată cu obligația statelor membre de a institui un viziune plus 9 ce înseamnă de negociere. Operele aflate în afara circuitului comercial: opțiunea 1 conținea cerința ca statele membre să introducă mecanisme juridice cu efect transfrontalier, să faciliteze contractele de licență pentru cărțile și revistele de specialitate aflate în afara circuitului comercial viziune plus 9 ce înseamnă să organizeze un dialog cu părțile interesate la nivel național, pentru facilitarea punerii în aplicare a mecanismului respectiv.

Opțiunea 2 mergea mai departe, întrucât se aplica tuturor tipurilor de opere aflate în afara circuitului comercial. S-a considerat că această extindere era necesară pentru abordarea chestiunilor legate de acordarea de licențe pentru operele aflate în afara circuitului hiperopia copil 2 5 luni de tratament din toate sectoarele. În consecință, s-a reținut opțiunea 2. Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare digitale și transfrontaliere: opțiunea 1 consta în elaborarea unor orientări, destinate statelor figura opt pentru vedere, privind aplicarea actualei excepții pentru activități didactice în mediul digital și în organizarea unui dialog cu părțile interesate.

S-a considerat că acest lucru nu era suficient pentru garantarea securității juridice, mai ales în ceea ce privește utilizările transfrontaliere. Opțiunea 2 conținea cerința de a se introduce o excepție viziune plus 9 ce înseamnă cu efect transfrontalier care să acopere utilizările digitale.

Opțiunea 3 este similară cu opțiunea 2, dar permite statelor membre să păstreze o anumită flexibilitate, acestea putând să aplice excepția în funcție de disponibilitatea licențelor.

Viziune 0,7 0,9 ce înseamnă

S-a considerat că această opțiune era singura proporțională. Extragerea textului și a datelor: opțiunea 1 presupunea inițiative de autoreglementare din partea industriei. Alte opțiuni constau în introducerea unei excepții obligatorii care să cuprindă extragerea textului și a datelor. În opțiunea 2, excepția cuprindea numai utilizările cu scop de cercetare științifică necomercială. Opțiunea 3 permitea utilizările cu scop de cercetare științifică comercială, dar limita excepția la anumiți beneficiari.

Opțiunea 4 mergea mai departe, întrucât nu restrângea cercul beneficiarilor. S-a considerat că opțiunea 3 era singura proporțională. Conservarea patrimoniului cultural: opțiunea 1 consta în elaborarea unor orientări, destinate statelor membre, privind punerea în aplicare a excepției pentru anumite acte de reproducere în scopul conservării. Această opțiune a fost respinsă, deoarece s-a considerat că era insuficientă pentru garantarea securității juridice în acest domeniu.

Contextul propunerii · Motivele și obiectivele propunerii Standardizarea europeană este rezultatul cooperării voluntare între industrie, autoritățile publice și alte părți interesate care colaborează în cadrul unui sistem bazat pe deschidere, transparență și consens. Pentru industria europeană, standardele rezumă bunele practici dintr-un anumit domeniu, deoarece cuprind expertiza colectivă a actorilor participanți.

S-a reținut opțiunea 2, care constă într-o excepție obligatorie în scopul conservării de către instituțiile de viziune plus 9 ce înseamnă cultural. Utilizarea conținutului protejat prin drepturi de autor de către serviciile societății informaționale care constau în stocarea și în permiterea accesării unor cantități mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatori: opțiunea 1 consta în organizarea unui dialog cu părțile interesate.

Această abordare a fost respinsă deoarece impactul său asupra posibilității titularilor de drepturi de a stabili condițiile de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate ar fi fost limitat. Opțiunea reținută opțiunea 2 merge mai departe, întrucât prevede obligația anumitor furnizori de servicii de a recurge la tehnologii corespunzătoare și încurajează încheierea de contracte cu titularii de drepturi.

Drepturile în domeniul publicațiilor: opțiunea 1 consta în organizarea unui dialog cu părțile interesate, în vederea găsirii unor soluții pentru difuzarea conținutului editorilor de presă.

Навигация по записям

S-a considerat că această opțiune era insuficientă pentru garantarea securității juridice în toată Viziune plus 9 ce înseamnă. Opțiunea 2 consta în introducerea unui drept conex care să acopere utilizările digitale ale publicațiilor de presă. Pe lângă introducerea acestui drept conex, opțiunea 3 lasă statelor membre posibilitatea de a permite editorilor cărora autorul le-a transferat drepturi sau le-a acordat o licență să pretindă o parte din compensația prevăzută pentru utilizări care fac obiectul unei excepții.

Această ultimă opțiune este cea care a fost reținută deoarece abordează toate problemele relevante. Remunerația echitabilă în contractele autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți: opțiunea 1 consta în formularea unei recomandări pentru statele membre și în organizarea unui dialog cu părțile interesate.

Această opțiune a fost respinsă, deoarece nu ar fi fost destul de eficientă. Opțiunea 2 consta în introducerea unor obligații de transparență pentru părțile contractuale ale creatorilor.

Pe lângă aceste obligații, opțiunea 3 presupune introducerea unui mecanism de ajustare a remunerațiilor și a unui mecanism de soluționare a litigiilor. Această opțiune este cea care a fost reținută, întrucât opțiunea 2 nu ar fi oferit creatorilor mijloace de asigurare a respectării obligației de transparență.

viziune plus 9 ce înseamnă dispreț vedere foarte puternică

Această reducere a costurilor de tranzacționare nu înseamnă neapărat că titularii de drepturi vor suferi o pierdere de venit sau de venituri din licențe: domeniul de aplicare și condițiile excepțiilor sunt astfel concepute, încât prejudiciul suferit de titularii de drepturi să fie minim.

Impactul asupra IMM-urilor din aceste domenii în special editurile științifice și pedagogice și asupra modelelor de afaceri ale acestora ar trebui, prin urmare, să fie unul limitat.

Mecanismele de îmbunătățire a practicilor de acordare a licențelor vor determina, probabil, o scădere a costurilor de tranzacționare și o creștere a veniturilor din licențe pentru titularii de drepturi.

Efectele asupra IMM-urilor din aceste domenii producători, distribuitori, editori etc. Propunerea conține și o serie de măsuri obligația de transparență pentru părțile contractuale ale titularilor de drepturi, introducerea unui nou drept pentru editorii de presă și obligații pentru unele servicii online prin care se va îmbunătăți poziția de viziune plus 9 ce înseamnă a titularilor de drepturi și se va mări capacitatea acestora de a controla utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

Se preconizează că propunerea va avea un impact pozitiv asupra veniturilor titularilor de drepturi. Propunerea cuprinde noi obligații pentru unele servicii online și pentru cei cărora autorii și artiștii interpreți sau executanți le transferă drepturile. Aceste obligații pot atrage costuri suplimentare.

Propunerea conține însă măsuri prin care se asigură faptul că respectivele costuri rămân proporționale și că, atunci când este necesar, anumiți actori nu sunt supuși obligației. De exemplu, obligația de transparență nu se va aplica atunci când costurile administrative pe care le presupune nu sunt proporționale cu veniturile generate.

În ceea ce privește obligația pentru serviciile online, aceasta se aplică doar în cazul serviciilor societății informaționale care constau în stocarea și permiterea accesului la cantități mari de conținut protejat prin drepturi de autor care este încărcat de către utilizatorii serviciilor respective. Propunerea conține obligația statelor membre de a pune în aplicare mecanisme de negociere și mecanisme de soluționare a litigiilor.

Această obligație atrage costuri de asigurare a conformității pentru statele membre. În majoritatea cazurilor, statele membre s-ar putea baza totuși pe structurile existente, ceea ce ar limita costurile. Excepția pentru activități didactice poate, la rândul său, să implice, pentru statele membre, anumite costuri legate de măsurile pentru asigurarea disponibilității și a vizibilității licențelor pentru instituțiile de învățământ. Noile evoluții tehnologice au fost examinate cu atenție.

Propunerea cuprinde mai multe excepții care au scopul de a facilita utilizarea conținutului protejat prin drepturi de autor prin intermediul noilor tehnologii. Prezenta viziune plus 9 ce înseamnă cuprinde și măsuri pentru facilitarea accesului la conținut, inclusiv prin intermediul rețelelor digitale. În sfârșit, prin propunere se asigură o poziție de negociere echilibrată între toți actorii din mediul digital. Acest impact pozitiv va fi consolidat prin măsurile de îmbunătățire a practicilor de acordare a licențelor și, în cele din urmă, de îmbunătățire a veniturilor titularilor de drepturi.

Account Options

Noile excepții prin care se reduce într-o oarecare măsură monopolul titularilor de drepturi sunt justificate de alte obiective de interes public. Aceste excepții vor avea probabil un impact pozitiv asupra dreptului la educație și a diversității culturale.

În sfârșit, directiva are un impact limitat asupra libertății de a desfășura o activitate comercială și a libertății de exprimare și de informare, astfel cum sunt recunoscute la articolele 16 și 11 din cartă, datorită măsurilor de atenuare introduse și unei abordări echilibrate a obligațiilor stabilite pentru părțile interesate relevante. Acest lucru este necesar date fiind complexitatea normelor stabilite în propunere și importanța menținerii unei abordări armonizate a normelor aplicabile în mediul digital și în cel transfrontalier.

Al doilea titlu conține măsuri pentru adaptarea excepțiilor și a limitărilor la mediul digital și la cel transfrontalier. Trei articole din acest titlu conțin cerința ca statele membre viziune plus 9 ce înseamnă prevadă excepții obligatorii sau o viziune plus 9 ce înseamnă pentru a permite i  ca organismele de cercetare să extragă text și date în scopuri de cercetare științifică articolul 3ii  ca versiunile digitale ale operelor și altor obiecte protejate să fie utilizate în scopul unic al ilustrării didactice articolul 4 și iii  ca instituțiile de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor și ale altor obiecte protejate care se află în colecțiile lor permanente, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea respectivelor opere și obiecte protejate articolul 5.

Articolul 6 conține dispoziții comune pentru titlul viziune plus 9 ce înseamnă la excepții și limitări. Al treilea titlu conține măsuri pentru îmbunătățirea practicilor de acordare a licențelor și pentru lărgirea accesului la conținut.

Articolul 7 conține cerința ca statele membre să instituie un mecanism juridic pentru facilitarea contractelor de licență pentru operele și alte obiecte protejate care se află în afara circuitului comercial. Prin articolul 8 se garantează efectul transfrontalier al contractelor de licență de acest gen.

Articolul 9 conține cerința ca statele membre să instituie un dialog cu părțile interesate având ca temă aspectele vizate de articolele 7 și 8.